TOP
หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนปัญหา หรือข้อร้องเรียนจากการให้บริการสินไหมทดแทนประกันภัย
บริษัทสหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน หรือข้อขัดข้องจากการให้บริการสินไหมทดแทนประกันภัยประเภทต่างๆของผู้เอาประกันภัยเพื่อให้สอดคล้อง และเป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการชดใช้เงิน หรือค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัย โดยท่านสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อบริษัท ได้ตามช่องทางการติดต่อดังต่อไปนี้
1.
ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ หมายเลข 0 2236 0049 /
081 655 6260 (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.)
2.
ร้องเรียนผ่านทางโทรสาร หมายเลข 0 2236 1211 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
3.
ร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.)
4.
ร้องเรียนทางจดหมาย โดยส่งมายัง บริษัท สหนิรภัยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 462/1-5 ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
5.
ร้องเรียนผ่านทาง E-mail : info@union-insurance.com
6.
ร้องเรียนโดยการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์
ทั้งนี้ การร้องเรียนในแต่ละช่องทางดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อได้แสดงรายละเอียดหลักฐานครบถ้วน พร้อมท้ังรายละเอียดของตัวผู้ร้องเรียน เพื่อแจ้งผลการพิจารณา หรือติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ท้ั้งนี้เรื่องร้องเรียนของท่านจะส่งไปยังเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนโดยตรง

กรอกแบบฟอร์ม คำร้องเรื่องร้องเรียน


ขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุวินาศภัยและการดำเนินการเรียกร้องเมื่อเกิดเหตุความเสียหาย

เมื่อเกิดวินาศภัยให้รีบดำเนินการแจ้งเหตุความเสียหายให้บริษัทฯทราบทันทีทางช่องทางโทรศัพท์
Mr.Chamras Thamachakkul
โทร 0 2236 0049 ต่อ 104
Mr.Suthee Temboonprasertsuk
โทร 0 2236 0049 ต่อ 107, 08 1655 6260
เคลมประกันอัคคีภัยและประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ข้อมูลการแจ้งเหตุ
กรอกข้อมูลที่สำคัญ ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้
1.
ชื่อผู้เอาประกันภัย
2.
เลขที่กรมธรรม์
3.
วันเวลาและสถานที่เกิดเหตุ
4.
สาเหตุและลักษณะการเกิดเหตุ
5.
รายละเอียดทรัพย์สินที่เสียหาย
6.
ประมาณการค่าเสียหาย
7.
รูปถ่าย (ถ้ามี)
8.
มีประกันภัยอื่นหรือไม
9.
อื่นๆ
เอกสารประกอบการเรียกร้อง
1.
ใบเสนอราคาและ/หรือใบเสร็จรับเงิน
2.
รายงานการตรวจสอบของช่างและ Supplier ในกรณีอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรเสียหาย
3.
สำเนาบันทึกประจำวันในการแจ้งความดำเนินคดีในกรณีทรัพย์สินสูญหายหรือถูกบุคคลภายนอกกระทำละเมิด
4.
สำเนาหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้ทำละเมิด
ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ทาง
1. อีเมล info@union-insurance.com
2. แฟ๊กซ์ 0 2236 1211 ฝ่ายสินไหม
วิธีการเรียกร้องหรือแจ้งเหตุ เมื่อเกิดเหตุความเสียหายประกันภัยขนส่ง

เมื่อเกิดความเสียหายให้รีบดำเนินการแจ้งเหตุให้บริษัทฯทราบทันทีทางช่องทางโทรศัพท์
Mr.Chamras Thamachakkul
โทร 0 2236 0049 ต่อ 104
Mr.Suthee Temboonprasertsuk
โทร 0 2236 0049 ต่อ 107, 08 1655 6260
เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1.
หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย (Claim Notification Letter)
2.
ต้นฉบับกรมธรรม์ ประกันภัยทางทะเล (Original Policy / Certificate of Insurance)
3.
ใบกำกับสินค้า (Invoice)
4.
ใบตราส่ง (Bill of Lading or Airway Bill)
4.
ใบแสดงรายการหีบห่อ (Packing List)
6.
ใบรับขนสินค้า (Delivery Order)
7.
สำเนาจดหมายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขนส่ง (Statement of claim to carrier
8.
หลักฐานการบันทึกความเสียหายเมื่อรับสินค้า (Survey Note / Wharf Survey / Damaged Cargo List)
9.
เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ทาง
1. อีเมล info@union-insurance.com
2. แฟ๊กซ์ 0 2236 1211 ฝ่ายสินไหม
ขั้นตอนและวิธีการแจ้งประกันอุบัติเหตุและการดำเนินการเรียกร้องเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

เมื่อเกิดอุบัติเหตุให้รีบดำเนินการแจ้งเหตุให้บริษัทฯทราบทันทีทางช่องทางโทรศัพท์
Mr.Chamras Thamachakkul
โทร 0 2236 0049 ต่อ 104
Mr.Suthee Temboonprasertsuk
โทร 0 2236 0049 ต่อ 107, 08 1655 6260

เคลมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

กรณีค่ารักษาพยาบาล/สูญเสียอวัยวะ /สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1.
หนังสือเรียกร้องของผู้เอาประกันภัย หรือกรอกข้อความในแบบเรียกร้องค่าทดแทน อุบัติเหตุส่วนบุคคล
2.
ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
3.
ใบรับรองแพทย์ (หากมีการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ต้องมีใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง)
4.
บันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี (ถ้ามี)
กรณีเสียชีวิต
1.
หนังสือเรียกรองของผู้เอาประกันภัย หรือกรอกข้อความในแบบเรียกร้องค่าทดแทนอุบัติเหตุส่วนบุคคล
2.
สำเนาใบมรณะบัตร
3.
สำเนาชันสูตรพลิกศพ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล
4.
สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์หรือทายาท
5.
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์หรือทายาท
6.
สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจเกี่ยวกับคดี
7.
รูปถ่ายสถานที่เกิดอุบัติเหตุ
8.
สำเนาทะเบียนสมรส ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์หรือ ทายาท
9.
สำเนาสูติบัตรของผู้เอาประกันภัยและผู้รับผลประโยชน์หรอื ทายาท
10.
หนังสือมอบอำนาจและเอกสารของผู้รับมอบอำนาจ
ผู้เอาประกันภัยสามารถส่งเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ทาง
1. อีเมล info@union-insurance.com
2. แฟ๊กซ์ 0 2236 1211 ฝ่ายสินไหม

กรอกแบบฟอร์ม คำร้องเรื่องร้องเรียน

ถ้าใช่ (ชื่อบริษัทอื่นที่เรียกร้อง)
ถึง
ถึง
ถึง
ถึง